Hoạt động

Công ty Joint Support chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm từ việc hỗ trợ tìm kiếm, khai thác nguồn nhân lực hải ngoại, tổ chức phỏng vấn, làm thủ tục xin tư cách lưu trú, thủ tục nhập quốc cùng các thủ tục khác; cho đến việc hỗ trợ, quản lý mọi mặt cuộc sống của người lao động nước ngoài trên đất Nhật.